โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย

หมู่ที่ 14 บ้านเขาปิหลาย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

332863354_110092511938137_2817022402527900594_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330129-20131118-094249

นางจิราพร จรจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย ตั้งอยู่หมู่ ๑๔ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่น ได้ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอในสมัยนั้นขอเปิดโรงเรียนนี้ขึ้น เดิมก่อนที่โรงเรียนไม่ได้จัดตั้ง บิดามารดาและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนต้องส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนบ้านท่านุ่น ซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านประมาณ ๓ กิโลเมตร การเดินทางของนักเรียนไม่สะดวกต้องผ่านสวนยางพาราและผ่านถนนสายโคกกลอย-ท่านุ่น(ถนนเพชรเกษม) ซึ่งมียวดยานพาหนะคับคั่ง จึงเกรงว่าบุตรหลานของตนจะได้รับอันตรายจากยวดยานเหล่านั้น ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคที่ดินประมาณ ๔ ไร่ และได้บริจาคเงินและแรงงานสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ขนาด ๘ x ๑๖ เมตร คิดเป็นเงินประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางจังหวัดได้อนุญาตให้ตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๙ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ มีนักเรียนมาเรียนครั้งแรก ๙ คน จังหวัดได้แต่งตั้งครูใหญ่มา ๑ คน และครูผู้สอน ๒ คน ในปีนั้นมีนักเรียนทั้งหมด ๔๖ คน เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๔

ในปีการศึกษา ๒๕๑๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสภาตำบลสร้างส้วม ๒ ที่นั่งพร้อมบ่อ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๑ อาคารเรียนชั่วคราวซึ่งมีเพียงหลังเดียวและเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนได้ถูกพายุพัดพังลงมา ทางอำเภอจึงจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินจากจังหวัดเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นมาใหม่อย่างรีบด่วนและขณะนั้นโรงเรียนกำลังดำเนินการสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ก ขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง บ้านพักครู ๑ หลัง และสร้างส้วมขนาด ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย จัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญาและรักษาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดศึกษาภาคบังคับแก่ประชาชนในโรงเรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๔. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ