โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย

หมู่ที่ 14 บ้านเขาปิหลาย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง และโรงเรียนบ้านดอน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 0ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
กิจกรรมรอบกองไฟ
กิจกรรมกายบริหาร

บทความล่าสุด