โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย

หมู่ที่ 14 บ้านเขาปิหลาย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง


นางจิราพร จรจิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวอุดมพร สุวรรณรัตน์

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวอารียา ยศศักดิ์

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวอภิรมย์ฤดี ชูโชติ

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นายยงยุทธ กิจบรรยงเลิศ

ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโน

บทความล่าสุด